ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ifarma - Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

 

Οι πιο κάτω όροι του παρόντος συμφωνητικού σε συνδυασμό με την παραγγελία του Συνδρομητή και τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Υπηρεσίας κατά τον χρόνο της παραγγελίας, του οποίου έλαβε γνώση ο Συνδρομητής, διέπουν τη χρήση από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη-Συνδρομητή της on line υπηρεσίας "ifarma", όπως αυτή παρέχεται από την εταιρία "AGROSTIS - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ" (εφεξής καλούμενη "AGROSTIS"), μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ifarmaweb.agrostis.gr και μέσω της εφαρμογής φορητών συσκευών ifarma.

 

ΑΡΘΡΟ 1. Ορισμοί

Συνδρομητής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμβάλλεται με την AGROSTIS προκειμένου να του παρέχεται η Υπηρεσία

Εφαρμογές: μία εφαρμογή φορητών συσκευών  (app) ifarma που έχει αναπτύξει η AGROSTIS που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην Υπηρεσία ifarma, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω, καθώς και μια εφαρμογή σε περιβάλλον διαδικτύου με το ίδιο περιεχόμενο.

Υπηρεσία: Υπηρεσία λογισμικού για την διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προσβάσιμη από τις Εφαρμογές, με την οποία ο Συνδρομητής δύναται να διαχειρίζεται μια ή περισσότερες γεωργικές εκμεταλεύσεις να καταχωρεί και να επεξεργάζεται σχετικές πληροφορίες και δεδομένα, να έχει πρόσβαση σε προσφερόμενες βάσεις δεδομένων (π.χ. φυτοφάρμακα, λιπάσματα κ.α), να μπορεί να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας και να ανακτά τα δεδομένα του και να εξάγει στατιστικές και άλλες αναφορές. (εφεξής καλούμενη η «Υπηρεσία»). Η λειτουργικότητα της Υπηρεσίας και των Εφαρμογών και το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος συμφωνητικού.

Ημερομηνία Ενεργοποίησης ονομάζεται η ημερομηνία κατά την οποία ενεργοποιείται η πρόσβαση του Συνδρομητή στην υπηρεσία ύστερα από την αποδοχή της παραγγελίας του από την AGROSTIS.

Στοιχεία του Συνδρομητή είναι τα δεδομένα και άλλα ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν καταχωρηθεί, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας στη βάση δεδομένων του Συνδρομητή.

 

ΑΡΘΡΟ 2. Παραχώρηση του Δικαιώματος Χρήσης

Σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, η AGROSTIS παραχωρεί στον Συνδρομητή ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και μη υποκείμενο σε υπο-παραχώρηση δικαίωμα χρήσης για την πρόσβαση και την χρήση της Υπηρεσίας αποκλειστικά από το Συνδρομητή.  Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας από το Συνδρομητή υπόκεινται στους παρακάτω πρόσθετους όρους:

 

 1. Ο Συνδρομητής με την εγγραφή του στην υπηρεσία μέσω των εφαρμογών δημιουργεί ένα λογαριασμό-όνομα χρήστη και επιλέγει ένα κωδικό ασφαλείας για τον λογαριασμό αυτό. Σε κάθε λογαριασμό-όνομα χρήστη παραχωρείται/αντιστοιχεί μία άδεια Χρήσης. Ο Συνδρομητής μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία μόνο με χρήση του λογαριαμού-ονόματος χρήστη και του κωδικού ασφαλείας.
 2. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης ανήκει αποκλειστικά στο Συνδρομητή. Η πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου χωρίς την άδεια του Συνδρομητή απαγορεύεται.
 3. Ο Συνδρομητής μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του, μόνον μέσω του ονόματος χρήστη (user name) και του κωδικού ασφαλείας του (password).
 4. Ο Συνδρομητής πρέπει να διαφυλάσσει το απόρρητο και να μην γνωστοποιεί σε οποιοδήποτε τρίτο τους κωδικούς πρόσβασης στην Υπηρεσία. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των κωδικών του και είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειες που γίνονται με χρήση των κωδικών του, εκτός εάν οι κωδικοί διαρρεύσουν λόγω αμέλειας του Παρόχου.
 5. Τα νομικά πρόσωπα φέρουν την ευθύνη ώστε οι κωδικοί πρόσβασης να χρησιμοποιούνται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνον για τις ανάγκες τους. Σε περίπτωση διαρροής, κλοπής, χρήσης χωρίς τη συναίνεση του Συνδρομητή  οποιουδήποτε εκ των κωδικών χρήσης της Υπηρεσίας, η AGROSTIS ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Συνδρομητή ή/και οιουδήποτε τρίτου.
 6. Ο Συνδρομητής συμφωνεί να ειδοποιήσει αμέσως τον Πάροχο για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του τυχόν πρόβλημα ασφάλειας.

 

ΑΡΘΡΟ 3. Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

Ο Συνδρομητής υποχρεούται να

 1. Χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μόνον για νόμιμη χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 2. Ενεργεί με τρόπο που δεν επιβαρύνει άσκοπα και καταχρηστικά την Εφαρμογή και γενικά την υποδομή παροχής της Υπηρεσίας.
 3. Μην χρησιμοποιεί, κατά την πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας, οποιοδήποτε λογισμικό τρίτου ή άλλη μέθοδο παρέμβασης στην Εφαρμογή και στον εν γένει μηχανισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας, πέραν αυτών που του υποδεικνύει / εγκρίνει η AGROSTIS.
 4. ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την AGROSTIS για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων του.

 

ΑΡΘΡΟ 4. Περιορισμοί

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι δεν έχει το δικαίωμα:

 1. Να παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση της Υπηρεσίας προς οποιονδήποτε τρίτο.
 2. Να επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό να επωφεληθεί από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας, είτε άμεσα είτε με οποιονδήποτε έμμεσο τρόπο.
 3. Να αναλύσει το λογισμικό της Υπηρεσίας στα επιμέρους τμήματά του ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του προϊόντος λογισμικού ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της AGROSTIS
 4. Να τροποποιήσει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση την Υπηρεσία στο σύνολο της ή σε κάποιο τμήμα της.
 5. Να αντιγράψει ή να δημιουργήσει αντίγραφα και να διαγράψει εμπορικά σήματα της AGROSTIS.
 6. Να αναπτύξει ανταγωνιστικό προϊόν ως προς την Υπηρεσία που να ενσωματώνει δεδομένα,  δυνατότητες ή λειτουργίες της Υπηρεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 5. Ενεργοποίηση, Διάρκεια και Λήξη Συνδρομής

 1. Η συνδρομή ενεργοποιείται ή ανανεώνεται μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική παραγγελία του συνδρομητή. Στην παραγγελία επιλέγεται από τον συνδρομητή και η διάρκεια της συνδρομής.
 2. Η ημερομηνία ενεργοποίησης και λήξης γνωστοποιούνται στον Συνδρομητή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει στην υπηρεσία με την εγγραφή του.
 3. Η υπηρεσία και η άδεια χρήσης διαρκούν για όσο χρονικό διάστημα επιλέξει αρχικά ή ανανεώσει στην συνέχεια ο συνδρομητής. Κατ' εξαίρεση η άδεια χρήσης για την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου είναι μόνιμη εάν ο συνδρομητής επιλέξει ετήσια ή τριετή συνδρομή.
 4. Σε περίπτωση που η συνδρομή δεν εξοφληθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, η AGROSTIS μπορεί να διακόψει την πρόσβαση του συνδρομητή στην υπηρεσία χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης.
 5. H AGROSTIS αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα το Συνδρομητή για την επικείμενη λήξη της συνδρομής, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που ο ίδιος έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6. Χρεώσεις και Εξόφληση

 1. Ο Συνδρομητής χρεώνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Υπηρεσίας και με τους όρους πληρωμής που αναφέρονται σε αυτόν. Οι τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο ΦΠΑ. Τα αντίστοιχα εκδιδόμενα φορολογικά παραστατικά θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Συνδρομητής.
 2. Προκειμένου να παρέχονται οι υπηρεσίες της συνδρομής , θα πρέπει να εξοφληθεί η συνολική αξία της πρίν από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Υπηρεσίας.  Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεχικό λογαριασμό, είτε αυτοπροσώπος στην έδρα του Παρόχου είτε μέσω αντικαταβολής.  Σε κάθε περίπτωση ο Συνδρομητής οφείλει να εξοφλεί τα σχετικά παραστατικά μέσα στην προθεσμία που αναφέρουν. Κάθε εξόφληση μετά την πάροδο της αναγραφόμενης προθεσμίας επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.
 3. Η ενεργοποίηση της συνδρομής γίνεται άμεσα με την εξόφληση. Ο Συνδρομητής θα πρέπει να πληρώσει για όλες τις άδειες Χρήσεις που έχει δηλώσει στην παραγγελία του και για όλη τη διάρκεια της συνδρομής που έχει επιλέξει, ακόμη και σε περίπτωση που δεν τις χρησιμοποιεί όλες.  

 

ΑΡΘΡΟ 7. Καταγγελία του Συμφωνητικού - Διακοπή παροχής της Υπηρεσίας

 1. Η AGROSTIS διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας του παρόντος Συμφωνητικού, σε περίπτωση μη εξόφλησης της αξίας της συνδρομής.
 2. Η καταγγελία του παρόντος Συμφωνητικού δεν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής δεν θα πρέπει να εξοφλήσει τυχόν εκκρεμείς οφειλές.
 3. Με την επιφύλαξη των λοιπών όρων της παρούσας, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβεί οποιαδήποτε διάταξη της ισχύουσας εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας ή οποιονδήποτε όρο της παρούσας ή/και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της AGROSTIS ή/και υποπέσει με οποιονδήποτε τρόπο στην αντίληψη της AGROSTIS ότι μέσω της Υπηρεσίας εισάγονται, τηρούνται ή επεξεργάζονται στοιχεία μη σύννομα, η AGROSTIS δικαιούται να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας, χωρίς καμία περαιτέρω προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η AGROSTIS απαλλάσσεται από τυχόν υποχρέωση αποζημίωσης του Συνδρομητή, κάθε δε προκαταβληθέν ποσό καταπίπτει υπέρ της AGROSTIS ως συνομολογούμενη από σήμερα δίκαιη και εύλογη ποινική ρήτρα για μη τήρηση των όρων της παρούσας.
 4. Μετά την καταγγελία ή την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση του παρόντος Συμφωνητικού και για ένα διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας, η Tekmon Geomatics θα έχει την υποχρέωση να χορηγήσει στον Συνδρομητή – μετά από αίτηση του – αντίγραφο των δεδομένων του.
 5. Η AGROSTIS διατηρεί το δικαίωμα, μετά την πάροδο των 30 ημερών από την καταγγελία ή την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη του παρόντος Συμφωνητικού, να διαγράψει τα στοιχεία του Συνδρομητή από το σύστημά της.
 6. Οι όροι των άρθρων 4, 8,  9, 10, 11 και 13 θα επιβιώσουν της καταγγελίας ή της με οποιονδήποτε τρόπο λύσης ή λήξης του παρόντος Συμφωνητικού.  

 

ΑΡΘΡΟ 8.  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

 1. Η Υπηρεσία προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις αντίστοιχες διατάξεις των διεθνών συμβάσεων.
 2. Η AGROSTIS δηλώνει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα επί των στοιχείων του Συνδρομητή και ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ρητά, αποδέχεται και συμφωνεί ότι η AGROSTIS έχει αποκλειστικό δικαίωμα πάνω σε όλα τα οικονομικά και λοιπά οφέλη που απορρέουν από την Υπηρεσία αυτή, την τεχνολογία και το λογισμικό που αποτελούν την Υπηρεσία, καθώς και όλα τα στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στην Υπηρεσία, εκτός από τα στοιχεία του Συνδρομητή που καταχωρούνται και/ ή τηρούνται μέσω της Υπηρεσίας.
 3. Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η εγκατάσταση του λογισμικού στον Η/Υ ή την φορητή συσκευή του, καθώς και η χρήση της Υπηρεσίας δεν σημαίνει μεταβίβαση στο Συνδρομητή της ιδιοκτησίας, των πνευματικών ή των εμπορικών δικαιωμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν από αυτήν την Υπηρεσία και ότι ο Συνδρομητής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα σχετικό με την τεχνολογία που εμπεριέχεται στην Υπηρεσία αυτή εκτός των όσων αναφέρονται στο παρόν Συμφωνητικό και, σε κάθε περίπτωση, παραιτείται ρητά από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα.  
 4. Όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που δεν μνημονεύονται στο παρόν Συμφωνητικό παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της AGROSTIS.

 

ΑΡΘΡΟ 9. Ευθύνη

 1. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία που εισάγονται, τηρούνται και επεξεργάζονται μέσω της Υπηρεσίας. Η AGROSTIS ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Συνδρομητή ή/και οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με τα εν λόγω στοιχεία, δεδομένου ότι δεν δύναται να προβούν και δεν προβαίνουν σε κανενός είδους έλεγχο αυτών.
 2. Η AGROSTIS δεν εμπλέκεται σε τυχόν διενέξεις μεταξύ πελατών ή αυτών με τρίτους, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ή κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.
 3. Η AGROSTIS δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση όσον αφορά στην καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και χρήση της Υπηρεσίας.
 4. Η AGROSTIS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν αδυναμία πρόσβασης, δυσλειτουργία, ελάττωμα, απώλεια στοιχείων, διακοπή ή μειωμένη απόδοση της λειτουργίας της Υπηρεσίας που οφείλεται στη σύνδεση με το διαδίκτυο που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής, τη διαθεσιμότητα των γραμμών του Internet, τον οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υποδομή που χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής για την πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της AGROSTIS πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας.
 5. Σε καμία περίπτωση η AGROSTIS δεν θα ευθύνεται για τυχόν έμμεσες, αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη του Συνδρομητή ή/και οποιουδήποτε τρίτου που μπορεί να προκύψουν κατά ή από τη χρήση της Υπηρεσίας.
 6. Η AGROSTIS ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση, ούτε υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης έναντι του Συνδρομητή  για τυχόν απώσλεια, για οποιονδήποτε λόγο, δεδομένων που καταχωρήθηκαν στην Εφαρμογή, ακούσια αποκάλυψη, φθορά ή διαγραφή του περιεχομένου των στοιχείων του Συνδρομητή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βλάβες ή ζημίες υποστεί ως συνέπεια της χρήσης της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Συνδρομητής θα έχει μόνον το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό.
 7. Η τυχόν ευθύνη της AGROSTIS στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό της συνολικής ετήσιας χρέωσης του Συνδρομητή για την Υπηρεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 10. Εγγύηση

 1. Η AGROSTIS δηλώνει και εγγυάται ότι η Υπηρεσία θα παρέχεται με επαγγελματικό τρόπο σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου και ότι η Υπηρεσία θα συμβαδίζει με την περιγραφή της και την αντίστοιχη τεκμηρίωση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της http://ifarma.agrostis.gr
 2. Η AGROSTIS, οι προμηθευτές της και οποιοσδήποτε άλλος συμμετέχει στην παροχή της Υπηρεσίας δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν προσφέρει ενέργειες αποκατάστασης (διορθωτικές ενέργειες) ούτε αποκτά νομική ευθύνη απέναντι στο Συνδρομητή που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία και τα σχετικά στοιχεία παρέχονται «ως έχουν». Η AGROSTIS δεν εγγυάται ότι το λογισμικό δεν έχει κανένα λογικό ή τεχνικό σφάλμα ή είναι απαλλαγμένο από άλλα προβλήματα ή ότι θα καλύψει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Συνδρομητή.
 3. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, η AGROSTIS αποποιείται κάθε ευθύνης που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις και όρους – ρητούς ή που συνεπάγονται -, οι οποίοι περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.

 

ΑΡΘΡΟ 11. Εχεμύθεια

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας να χρησιμοποιούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα τους γνωστοποιηθούν αμοιβαία ή που θα περιέλθουν σε γνώση τους στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης μόνο για το σκοπό της εκπλήρωσης της και να μην τα γνωστοποιούν σε τρίτους, παρά μόνο σε πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην εκτέλεση αυτής και είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα εν λόγω στοιχεία. Η παρούσα υποχρέωση εχεμύθειας δεσμεύει τα μέρη και μετά τη λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 12. Λειτουργικότητα της Υπηρεσίας και Συμφωνία για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών (Service Level Agreement).

 1. H λειτουργικότητα των εφαρμογών μέσω των οποίων ο Συνδρομητής έχει πρόσβαση στην υπηρεσία περιγράφεται στην ιστοσελίδα της υπηρεσία ifarma.AGROSTIS.gr. Οι Εφαρμογές, και κατ’ επέκταση η Υπηρεσία που παρέχεται μέσω αυτών, έχουν συγκεκριμένη λειτουργικότητα και δυνατότητες παραμετροποίησης, έχουν ήδη παρουσιαστεί στον Συνδρομητή, ο οποίος αποδέχεται οτι αυτή η λειτουργικότητα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του.
 2. Οι Εφαρμογές και η λειτουργικότητα της Υπηρεσίας θα τροποποιείται περιοδικά βάσει των νεώτερων εκδόσεων και βελτιώσεων του λογισμικού. Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι θα ενημερώνεται για τις νέες τροποποιήσεις και βελτιώσεις αυτές μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας (ifarma.AGROSTIS.gr). Ο Συνδρομητής θα πρέπει να αναφέρει τυχόν διαφορές μεταξύ της περιγραφής της Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας αυτής καθ' εαυτής το συντομότερο δυνατόν.
 3. Επιπλέον και συμπληρωματικά με την λειτουργικότητα των εφαρμογών η Υπηρεσία παρέχει στους Συνδρομητές
 4. Αυτόματη λήψη όλων των νέων εκδόσεων της εφαρμογής.
 5. Υποστήριξη (τηλεφωνική ή μέσω e-mail, τα στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται στην ιστοδελίδα της Υπηρεσίας) από την AGROSTIS στις εργάσιμες μέρες και ώρες για την επίλυση προβλημάτων και αποριών των συνδρομητών, την παροχή διευκρινήσεων και την υποδοχή τυχόν βλαβών σχετικών με την Υπηρεσία με  χρόνο ανταπόκρισης σε αίτημα Συνδρομητή τις 4 εργάσιμες ώρες.
 6. Ενημέρωση των βάσεων δεδομένων φαρμάκων, λιπασμάτων, πολλαλασιαστικού υλικού, προτύπων εργασιών και καλλιεργητικών προγραμμάτων που ενημερώνει η AGROSTIS σε τακτική βάση
 7. Δυνατότητα αποθήκευσης (backup) και ανάκτησης (restore) των δεδομένων του χρήστη στο Cloud, σε server της επιλογής της AGROSTIS.
 8. Ασφάλεια δεδομένων. Η εισαγωγή και επεξεργασία των πληροφοριών καθώς και η έκδοση των όποιων αναφορών είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή. Τα δεδομένα του Συνδρομητή ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο. Η AGROSTIS δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα δεδομένα (στοιχεία) του Συνδρομητή, παρά μόνον μετά από έγγραφη άδεια του Συνδρομητή και μόνο για τον σκοπό που δηλώνει ο Συνδρομητής στην άδεια αυτή. Η AGROSTIS διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων του Συνδρομητή χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες πρακτικές προστασίας δεδομένων, όπως προστασία των κωδικών ασφαλείας και χρήση τεχνικών ‘data encryption’. Επιπρόσθετα, η AGROSTIS  αναλαμβάνει την τακτική και προγραμματισμένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας.
 9. Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας. Η διαδικτυακή Εφαρμογή, μέσω της οποίας παρέχεται η Υπηρεσία, φιλοξενείται σε εξοπλισμό αποκλειστικής επιλογής της AGROSTIS με χρήση τεχνολογίας Cloud. Αυτό εξασφαλίζει ονομαστική διαθεσιμότητα της διαδικτυακής εφαρμογής της Υπηρεσίας σε ποσοστό 99% κατά μέσο όρο μηνιαίως. Επειδή η Υπηρεσία παρέχεται μέσω του Internet και επομένως υπόκειται σε περιορισμούς, καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα άμεσα σχετιζόμενα με τη λειτουργία του Internet και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η AGROSTIS  δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις, προβλήματα παράδοσης ή άλλες βλάβες που μπορεί να προκύψουν από τέτοια προβλήματα. Η AGROSTIS θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζεται το παραπάνω ποσοστό διαθεσιμότητας στην πράξη.  Η Υπηρεσία μπορεί να διακόπτεται για εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης ή/και αναβάθμισης της εφαρμογή και των απαιτούμενων για την παροχή της υπηρεσίας υποδομών. Η AGROSTIS θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να περιορίζει στο ελάχιστο τέτοιες διακοπές και να εκτελεί τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε ώρες περιορισμένης ζήτησης και αφού έχει προηγηθεί έγκαιτη ειδοποίηση των Συνδρομητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν ορίσει.

 

Άρθρο 13. Λοιποί Όροι

 1. Πλήρης Συμφωνία: Οι παρόντες γενικοί όροι σε συνδυασμό με την Αίτηση του Πελάτη και τον ισχύοντα τιμοκατάλογο είναι η πλήρης και η μόνη συμφωνία  μεταξύ της AGROSTIS και του Πελάτη και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή επικοινωνίας με την AGROSTIS Το παρόν Συμφωνητικό επιτρέπεται να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως.
 2. Μη μεταβίβαση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Συνδρομητή που προκύπτουν από το παρόν Συμφωνητικό δεν μπορούν να μεταβιβαστούν προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της AGROSTIS
 3. Τροποποίηση: Με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται στο άρθρο II.6 και στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση των παρόντων όρων θα πρέπει να συμφωνείται εγγράφως μεταξύ των μερών.
 4. Μη Παραίτηση: Η εκ μέρους των μερών μη άσκηση ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός τους που απορρέει από την παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον.
 5. Μερική ακυρότητα: Αν κάποιος όρος της παρούσας κριθεί άκυρος για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι όροι αυτής παραμένουν ισχυροί, οι δε συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η AGROSTIS θα αντικαταστήσει ή τροποποιήσει τον άκυρο όρο σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και τον σκοπό της παρούσας.
 6. Ανωτέρα Βία: Το καθένα από τα μέρη δεν ευθύνεται έναντι του άλλου για τυχόν μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων σε περιπτώσεις επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας και γενικότερα γεγονότος εκτός του πεδίου ελέγχου του.
 7. Επίλυση Διαφορών: Κάθε διαφορά μεταξύ του Συνδρομητή και της AGROSTIS σε σχέση ή με αφορμή την παρούσα σύμβαση, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης  και εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό.
 8. Επικοινωνία. Όλα τα έγγραφα που επιτρέπονται ή απαιτούνται βάσει του παρόντος Συμφωνητικού θα αποστέλλονται μέσω email, fax, αλληλογραφία (εξπρές ή συστημένη), στις αντίστοιχες διευθύνσεις που έχουν γνωστοποιηθεί πιο πρόσφατα.

Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Με σκοπό την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης με τον κάθε Συνδρομητή, η AGROSTIS τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα τους. Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης δύνανται να είναι οι συνεργάτες της που μεσολαβούν για τη σύναψη και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων τυχόν εξοφλούνται οι χρεώσεις κάθε συνδρομητή. Ο Συνδρομητής δηλώνει με την παρούσα ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα τύχουν επεξεργασίας από την AGROSTIS και θα καταχωρηθούν στα ανωτέρω Αρχεία της. Ο Συνδρομητής έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.